Legal Disclaimer

Versie 26/05/2019

1. Algemeen

Welkom op de website van BVBA FEYS-VIANE (hierna genoemend "BOUWONDERNEMING FEYS"): https://www.bouwondernemingfeys.be (hierna aangeduid als "Website"). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het "Document") en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruikt maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt BOUWONDERNEMING FEYS u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specifieert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen BOUWONDERNEMING FEYS en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging.

 

2. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus ook niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een "zoals het is" basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

3. Aansprakelijkheden

BOUWONDERNEMING FEYS levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal BOUWONDERNEMING FEYS proberen die zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt BOUWONDERNEMING FEYS u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).

BOUWONDERNEMING FEYS spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. BOUWONDERNEMING FEYS kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan BOUWONDERNEMING FEYS u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

BOUWONDERNEMING FEYS is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

BOUWONDERNEMING FEYS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichtingen om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot iedere andere informatiebron verstrekt door BOUWONDERNEMING FEYS.

Echter, niets in dit Document sluit BOUWONDERNEMING FEYS haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

 

4. Links naar websites van derde partijen

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waaronder BOUWONDERNEMING FEYS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. BOUWONDERNEMING FEYS kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

5. Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van BOUWONDERNEMING FEYS en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BOUWONDERNEMING FEYS.

De naam en het logo van BOUWONDERNEMING FEYS en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan BOUWONDERNEMING FEYS.

 

6. Bescherming van de persoonsgegvens

De verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de Website zal steeds plaatsvinden conform de bepalingen, zoals opgenomen in de privacy verklaring van BOUWONDERNEMING FEYS. In kader van deze verwerking zal BOUWONDERNEMING FEYS optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. De privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BOUWONDERNEMING FEYS verzamelt, alsook over de wijze waarop BOUWONDERNEMING FEYS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacy verklaring is raadpleegbaar op de Website en dient in samenhang met dit Document te worden gelezen.

 

7. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar BOUWONDERNEMING FEYS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

8. Divers

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

9. Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve BOUWONDERNEMING FEYS dan te contacteren op: