Privacy verklaring

Versie 26/05/2019

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FEYS-VIAENE” (hierna genoemd “BOUWONDERNEMING FEYS” “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing (i) op onze website http://www.bouwondernemingfeys.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) bij het bezoeken van het gebouw/vestiging van BOUWONDERNEMING FEYS en (iii) alle (commerciële) relaties tussen BOUWONDERNEMING FEYS en haar klanten, prospecten en business partners.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BOUWONDERNEMING FEYS verzamelt, alsook over de wijze waarop BOUWONDERNEMING FEYS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

BOUWONDERNEMING FEYS wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website en het bezoeken van het gebouw/vestiging van BOUWONDERNEMING FEYS, het beroep doen op de diensten van BOUWONDERNEMING FEYS, het aankopen van producten van BOUWONDERNEMING FEYS, enige communicatie met BOUWONDERNEMING FEYS impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop BOUWONDERNEMING FEYS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van BOUWONDERNEMING FEYS.

 

1. Soorten persoonsgegevens

BOUWONDERNEMING FEYS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële instelling
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsnaam
 • Facturatieadres
 • Rijksregisternummer
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Camerabeelden
 • Afbeeldingen
 • Communicatievoorkeur
 • Geografische locatiegegevens

Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan BOUWONDERNEMING FEYS (bv. tijdens correspondentie)

BOUWONDERNEMING FEYS verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal BOUWONDERNEMING FEYS, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BOUWONDERNEMING FEYS toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met BOUWONDERNEMING FEYS (incl. de opvolging ervan)
 • Correspondentie met en uitgaande van BOUWONDERNEMING FEYS
 • Bezoek gebouw/vestiging van BOUWONDERNEMING FEYS
 • Bezoek beurs en kijkwoning van BOUWONDERNEMING FEYS
 • Het opvragen van een offerte
 • Het verstrekken een testimonial
 • Invullen van het contactformulier (bv. via de Website of op een evenement)
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van BOUWONDERNEMING FEYS, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het nemen van referentiefoto’s van realisaties
 • Het inschrijven voor en aanwezig zijn op evenementen (bv. kijkdag)
 • Het uitwisselen van business cards

De door BOUWONDERNEMING FEYS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om BOUWONDERNEMING FEYS te contacteren). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

3. Gebruik persoonsgegevens

BOUWONDERNEMING FEYS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van een offerte en het versturen ervan
 • De uitvoering van een overeenkomst met BOUWONDERNEMING FEYS (incl. de opvolging daarvan)
 • Follow-up na een meeting
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het leveren van bijstand (bv. bij problemen)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Bewaking van het gebouw/vestiging van BOUWONDERNEMING FEYS
 • Bevestiging van inschrijving voor een evenement
 • Publicatie van testimonials
 • Het gebruiken van referentiefoto’s van realisaties
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met BOUWONDERNEMING FEYS of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BOUWONDERNEMING FEYS rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BOUWONDERNEMING FEYS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BOUWONDERNEMING FEYS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het leveren van diensten aan BOUWONDERNEMING FEYS, in kader van database management en hosting, boekhouding). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, notaris, softwareleveranciers, cloud partner, onderaannemers, dienstverleners, boekhouder en zusteronderneming Femo NV en Isospan Belgium BVBA.

Indien het noodzakelijk is dat BOUWONDERNEMING FEYS in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BOUWONDERNEMING FEYS uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BOUWONDERNEMING FEYS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van BOUWONDERNEMING FEYS.
 • Wanneer BOUWONDERNEMING FEYS of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die BOUWONDERNEMING FEYS heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal BOUWONDERNEMING FEYS uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

6. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart BOUWONDERNEMING FEYS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (BOUWONDERNEMING FEYS wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met veronique@bouwondernemingfeys.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan BOUWONDERNEMING FEYS te bezorgen via e-mail of per post.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens

BOUWONDERNEMING FEYS verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BOUWONDERNEMING FEYS zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenter in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van BOUWONDERNEMING FEYS, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BOUWONDERNEMING FEYS in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

9. Update privacy verklaring

BOUWONDERNEMING FEYS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. BOUWONDERNEMING FEYS draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

11. Contacteer BOUWONDERNEMING FEYS

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BOUWONDERNEMING FEYS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: veronique@bouwondernemingfeys.be; of
 • Via de post: BVBA FEYS-VIAENE, 9870 Zulte, Waregemstraat 105

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop BOUWONDERNEMING FEYS deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop BOUWONDERNEMING FEYS uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.